Monday, May 4, 2015

The Sound from Ponca Resort

distant cousins come in spirit,
I hear Qunzhi Yang, Huijiao Hu, Binyu Yu, Bowen Fan, Linxia Xu,
I hear Xuefeng Hu, LanFeng Yu, Mingfa Wang, Yuan Peng, Yao Peng,
I recall Youngshun Yan, Youngcui Yan, Fusheng Peng, and Chuanxian Peng.
.
Without support,
They still love, embrace, and relate,
Good folks go cherry,
Qiao Hu, Lin Hu, Qiangjiao Kong, Min Wang, Taiping Xu, Shiping Ma, Fei Yang,
.
Listen to opera and grin,
Yuanyuan Xia, Mingzhou Wang, Huiju Zhou, Donghua Li, Xiaohua Lu, Qun Yan,
open up for orchestra and sing,
Nan Sheetz, John Kerry, Hillary Clinton, Chuanzhen Peng, Ying Liu, and Xiangzhi Peng.

No comments:

Post a Comment