Saturday, April 30, 2016

from Bank America to Bank of China, from Tie Siyuan to Houck Agency of Washington

Beijing Information Science & Technology University
Liu Gonghui ((柳贡慧) the president  looks forward to Wang Xiaochun (王晓纯)

Peking University
Lin Jianhua (林建华) tops Zhu shanlu (朱善璐), matching Jiang Zaiqiu, He Yibing, Yu Xiuming

Beijing Wuzi University
Beijing Materials University, memory art for Wang Jianqiong, Yu Lanfeng, Yan Ji, Meng Shenglan
Beijing Institute of Fashion Technology, The place for clothing design, passionate research,   
  Liu Yuan Feng, Liu Gonghui, Qiao Jianyong, Cui Xiliang, Dong Qi, Ning Bin, Peng Long,
  all of them are college chancellors from Nanjing, Tianjin, Shanghai, and Changsa

 Hu Haiyan, Qiu Young, Li Jincheng, Lei Shengqiang, Liu Wei, Zhu shan Lu,
Wang Xiaochun,Peng Chuanxian, Wang Min, Zhao Guangfa, Chen Yinxian, they win votes

 Zhou Zhiliang, Wang Yuzhe, Xu Mingxin, Qin Shuanquan, Li Changjin,
Dale Brendel, Beau Simmons, Jill Hunt, Tim Ahrens, David Bitton, they edit our brain cells

Beijing Institute of Petrochemical Technology (北京石油化工学院),  Beijing Film Academy (北京电影学院), the wings of  dreams in performing arts, see Yan Bingyan, Zhao Ji, Yang Mi, Zhao Wei,

the story continues, we type Zhao Liying, Huang Feng, Zhang Ziyi, Zhou Huimin, Lin Qingxia,
Capital Normal University (首都师范大学), Gong Huili, Guo Wenli, Peng Liyuan, Xi JinpingGong Huili (宫辉力)


Drew Faust, Martha Minow, David Schmidly, Burns Hargis, Stephan Wilson, Pam Fry, Bob Cooper, Robert Zimmer, Mark Wrighton, David Boren, Mary Fallin, Brad Henry, Pat Quinn, Sam Raune, Jerry Brown, Su Youpeng, Wu Qilong, Tan Jian, Tan Yingcong, Li Yan, Li Yapeng,
George Bush, Rick Perry, Jim Gunn, Tom Menino, Jay Nixon,
perfect for Rusty Stein and Bristol Palin to obtain college

 


 

No comments:

Post a Comment